Registrácia

Registrácia

On-line: for­mu­lá­rom 
E‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk

  REGISTRAČNÝ POPLATOK do 20.9. 2024
od 21. 9. 2024 a na mieste
  Člen SSS SLS 79 € 99 €
  Nečlen SSS SLS 89 € 109 €
  Zdra­vot­ná sestra 35 € 55 €
  Študent 20 € 20 €
  Spre­vá­dza­jú­ca osoba 50 € 75 €
  Účast­ník nad 70 r. zdar­ma zdar­ma

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie, kon­fe­renč­ný balí­ček, veče­ra – dis­kus­ný večer.
Mož­nosť zakúpenia:
obed – pia­tok 25. 10. 2024 v hod­no­te 15 Eur /​ os.
obed – sobo­ta 26. 10. 2024 v hod­no­te 15 Eur /​ os.

Aktív­ny účast­ník = 1. autor, je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN:  SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky:
• do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka
• ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu
• pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Stor­no podmienky
Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akceptované!

  • do 30. 9. 2024 – bez stor­no poplatku
  • od 1. 10. 2024 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Zabezpečenie ubytovania

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra
E‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk

Doub­leT­ree by Hil­ton Koši­ce **** – Hlav­ná 1
Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta: 40/​2 – lôž­ko­vé izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Dvoj­lôž­ko­vá izba STANDARD:                                              Eur /​ noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba STANDARD obsa­de­ná 1 oso­bou:         Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok:                                                                  Eur /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie (nere­zer­vu­je sa vopred):                                     Eur /​ auto /​ deň

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.

 

1Step 1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right