XXV. Košické sexuologické dni

Téma: Sexualita v dobe covidovej

16. 9. 2022

15. 9. 2022 (štvrtok) neformálne stretnutie účastníkov konferencie 

hotel DoubleTree by Hilton Košice

Váže­ní kole­go­via, náv­štev­ní­ci a priaz­niv­ci sexu­oló­gie! 

Víta­me vás na Košic­kých sexu­olo­gic­kých dňoch. Majú dlhú, vyše 50-roč­nú his­tó­riu a po prvý­krát sa v dôsled­ku pan­dé­mie koro­na víru­su sta­lo, že sa pred dvo­ma rok­mi neu­sku­toč­ni­li. Verí­me, že ten­to rok sa nám aj vám poda­rí toto vždy odbor­ne, ľud­sky aj kole­giál­ne zau­jí­ma­vé podu­ja­tie zor­ga­ni­zo­vať. Všet­ci vie­me, že žije­me v dobe neis­tej, čas­to tra­gic­kej a finanč­ne nároč­nej. Napriek všet­kým ťaž­kos­tiam, kto­ré sú s orga­ni­zá­ci­ou toh­to podu­ja­tia spo­je­né sa pokú­si­me pri­pra­viť medzi­ná­rod­ný, odbor­ne boha­tý a spo­lo­čen­sky atrak­tív­ny prog­ram. 

Sexu­ali­ta ľudí spá­ja a sexu­oló­gia pomá­ha, aby tie­to spo­je­nia boli bez­prob­lé­mo­vé. Kole­gom z mno­hých odbo­rov podu­ja­tie, akým sú Košic­ké sexu­olo­gic­ké  dni posky­tu­je pries­tor na   for­mál­nu aj nefor­mál­nu výme­nu skú­se­nos­tí, poznat­kov a infor­má­cií.  

Koši­ce boli vždy  mes­tom, kde sa stre­tá­va­li ľudia, kto­rí boli kul­túr­ne, nábo­žen­sky aj etnic­ky roz­lič­ní, ale vždy sme našli spo­loč­nú reč. Naše mes­to má boha­tú his­tó­riu, pamiat­ky, atrak­tív­nu pešiu zónu a ponú­ka množ­stvo gas­tro­no­mic­ky prí­ťaž­li­vých  zážit­kov. 

Teší­me sa na stret­nu­tie v Koši­ciach, milí pria­te­lia a priaz­niv­ci sexuológie.

MUDr. Dani­ca Caisová