XXVI. Košické sexuologické dni

Téma: Terapia a rehabilitácia v sexuológii

25. – 26. 10. 2024

24. 10. 2024 (štvrtok) neformálne stretnutie účastníkov konferencie 

hotel DoubleTree by Hilton Košice

Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via a všet­ci nad­šen­ci sexuológie,

dovoľ­te mi, aby som vás v mene Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, jej výbo­ru a v mene svo­jom pozva­la na XXVI. Košic­ké sexu­olo­gic­ké dni.

KSD sú tra­dič­ným sexu­olo­gic­kým podu­ja­tím majúc desiat­ky rokov trva­jú­cu his­tó­riu, kto­rá sia­ha hlbo­ko do éry Čes­ko­slo­ven­ska. Našich odbor­ných stret­nu­tí sa v minu­los­ti zúčast­ni­li reno­mo­va­ní sexu­oló­go­via z Pra­hy či Brna, pri­ví­ta­li sme u nás pro­fe­so­ra Rabo­cha, docen­ta Zvěři­nu, dokto­ra Uzla, či pani doktor­ku Fif­ko­vú. Na stret­nu­tia s čes­ký­mi kole­ga­mi sa vždy teší­me, pri­ná­ša­jú so sebou zau­jí­ma­vé témy a cha­riz­ma­tic­kých pred­ná­ša­te­ľov. Eku­me­nic­ký cha­rak­ter sexu­olo­gic­kých akcií dáva pries­tor na zís­ka­nie nových poznat­kov z prí­buz­ných odbo­rov a dáva pries­tor na výme­nu skú­se­nos­tí a názorov.

Boli by sme radi a veľ­mi by nás pote­ši­lo ak by ste sa podu­ja­tia zúčast­ni­li aj tí, kto­rí sú naši­mi pra­vi­del­ný­mi účast­ník­mi, ale aj tí, kto­rí si svo­je sexu­olo­gic­ké seba­ve­do­mie ešte iba brú­sia. Pria­li by sme si, aby svo­ju aktív­nu účasť potvr­di­li pred­náš­ka­mi naj­mä mla­dí kole­go­via. Verí­me, že sa nám poda­rí zís­kať zau­jí­ma­vých pred­ná­ša­jú­cich a osob­ne sa teším na váš­ni­vé odbor­né diskusie.

Naše mes­to ponú­ka okrem pamä­ti­hod­nos­tí, aj zážit­ko­vú gas­tro­nó­miu, pose­de­nie v krč­mič­kách či náv­šte­vu múzeí. Kaž­dý účast­ník si okrem odbor­ných pred­ná­šok môže nájsť v našom mes­te „to svoje“.

Samoz­rej­me nemô­žem pozvať kaž­dé­ho z vás osob­ne, ale kaž­dý z vás sa môže osob­ne náš­ho podu­ja­tia zúčast­niť. Za nás orga­ni­zá­to­rov môžem sľú­biť, že sa bude­me sna­žiť, aby atmo­sfé­ra bola pria­teľ­ská, vedec­ky prav­di­vá, inšpi­ra­tív­na a inšpi­ru­jú­ca a pohostinná.

Dani­ca Caisová