Informácie

Cassovia II

Organizátor

Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť SLS

Koordinátori konferencie

MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.

Vedecký výbor

Cassovia I

MUDr. Igor Bartl
MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.
PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá, PhD.
MUDr. Beat­rix Jezná
MUDr. Ivan Kubiš
PhDr. Robert Mát­hé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD.
Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.
Šte­fá­nia Kamenická

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty sú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Cer­ti­fi­kát si náj­de­te na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom kon­fe­ren­cie bez kon­ta budú zasla­né cer­ti­fi­ká­ty emai­lom, cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý príspevok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný           – 10 kre­di­tov /​ 15 kreditov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/​2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la a účasť na podu­ja­tí – len s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.