Informácie

Cassovia II

Organizátor

Slovenská sexuologická spoločnosť SLS

Koordinátori konferencie

MUDr. Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.

Vedecký výbor

Cassovia I

MUDr. Igor Bartl
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
MUDr. Beatrix Jezná
MUDr. Ivan Kubiš
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
Štefánia Kamenická

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom konferencie bez konta budú zaslané certifikáty emailom, cca do 14 dní po skončení konferencie.

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný           – 10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční  – 5 kreditov / 10 kreditov

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vstup do konferenčných priestorov hotela a účasť na podujatí – len s MENOVKOU. Všetci účastníci konferencie obdržia menovku pri registrácii a sú povinní ju nosiť na viditeľnom mieste.