Informácie

Cassovia II

Organizátor

Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť SLS

Koordinátori konferencie

MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.

Vedecký výbor

Cassovia I

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
doc. MUDr. Jaro­slav Zvěři­na, CSc.
MUDr. Igor Bartl, PhD.
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.
PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá, PhD.
PhDr. Robert Mát­hé, PhD.
MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD.
MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Dana Šedivá

Organizačný výbor

MUDr. Dani­ca Caisová
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.
Šte­fá­nia Kamenická

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cmeportal.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý príspevok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný           – 10 kre­di­tov /​ 15 kreditov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la a účasť na podu­ja­tí – len s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.