Predbežný program konferencie

Sexualita v dobe covidovejOrga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmenu. 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Štvr­tok 15. 9. 2022         18.00 – 20.00 hod.
Pia­tok   16. 9. 2022        07.30 – 16.00 hod.
Po zare­gis­tro­va­ní dosta­ne­te lís­tok na veče­ru (mož­nosť dokú­pe­nia, počet obme­dze­ný). Veče­ra sa podá­va v čase od 19.00 – 21.30 v pries­to­roch hotela.


8,30 – 8,40     Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Igor Bartl, pred­se­da Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti
Dani­ca Cai­so­vá, Mar­tin Hriv­ňák, koor­di­ná­to­ri konferencie

8,40 – 8,50     Infor­má­cia o voľ­bách do výbo­ru Slo­ven­skej sexu­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti
Oľga Jam­bo­ro­vá, pred­sed­ky­ňa voleb­nej komisie

8,50 – 9,00     Odo­vzdá­va­nie cien
Igor Bartl

Blok I. Sexualita v dobe covidovej

Pred­sed­níc­tvo: Dani­ca Cai­so­vá, Mar­tin Hrivňák

9,00 – 9,15     Dana Šedi­vá
Sex v dobe covidovej

9,15 – 9,30     Robert Mát­hé
Oso­bi­tos­ti dopa­du COVID – 19 na intimitu

9,30 – 9,45     Zuza­na Navrá­ti­lo­vá, Mar­tin Pet­ren­ko
Kon­zu­má­cia por­no­gra­fie v dobe covidovej

9,45 – 10,00     Len­ka Dem­ko­vá
Dopyt po sexu­ál­nych pomôc­kach (aj v čase covidovom) 

10,00 – 10,15     Žel­mí­ra Her­ro­vá, Milan Duz­ba­ba, Mária Bor­zo­vá
Náhľa­do­vá tera­pia ambu­lant­ných pacien­tov v covi­do­vej dobe

10,15 – 10,30     Diskusia

10,30 –10,45     Prestávka

Blok II. Mužské a ženské sexuálne zdravie 

Pred­sed­níc­tvo: Igor Bartl, Kata­rí­na Jandová

10,45 – 11,00     Petr Weiss
Sexu­ál­ní atrak­ti­vi­ta mužů 

11,00 – 11,15     Mar­tin Hriv­ňák
Tes­tos­te­rón a zdra­vie muža

11,15 – 11,30     Igor Bartl
COVID 19: vplyv na muž­ské zdra­vie a sexu­ál­ne dysfunkcie

11,30 – 11,45     Jozef Dúb­ra­vic­ký
HPV indu­ko­va­né kar­ci­nóm penisu

11,45 – 12,00     Rad­mi­la Sla­di­če­ko­vá
HPV infek­cia a jej vplyv na sexu­ál­ny život

12,00 – 12,15     Kata­rí­na Jan­do­vá
Sexu­ali­ta a teho­ten­stvo v kon­tex­te pan­dé­mie COVID – 19 a obse­dan­tno – kom­pul­zív­nej symptomatiky

12,15 – 12,30     Diskusia

12,30 – 13,45 Obed

Blok III. Poruchy sexuálnej preferencie, forenzné aspekty sexuológie a psychopatológia

Pred­sed­níc­tvo: Dana Šedi­vá, Bar­bo­ra Vašečková 

13,45 – 14,00     Dani­ca Cai­so­vá
Chem­sex – máme sa báť ?

14,00 – 14,15     Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, Michal Pata­rák, Iva­na Květen­ská
Dys­fó­ria teles­nej integ­ri­ty – nová diag­nó­za v ICD 11

14,15 – 14,30     Andrej Fra­nek
Jed­na fara, dva­ja páchatelia

14,30 – 14,45     Sta­ni­slav Kol­lár
Špe­ci­fic­ké prob­lé­my pri zna­lec­kom posu­dzo­va­ní obe­tí sexu­ál­ne moti­vo­va­nej trest­nej činnosti

14,45 – 15,00     Andrej Sme­tán­ka
Nežia­dú­ce (sexu­ál­ne) účin­ky anti­dep­re­sív­nej liečby

15,00 – 15,15     Sil­via Cso­po­ti­ová, Dana Mar­tin­ská, Peter Papp
Úska­lia a prí­le­ži­tos­ti pri nad­vä­zo­va­ní kon­tak­tu a budo­va­ní vzťa­hu s trau­ma­ti­zo­va­ným pacientom

15,15 – 15,30     Diskusia

15,30 – 15,45     Prestávka

Blok IV. Varia

Pred­sed­níc­tvo: Jana Šte­fá­ni­ko­vá, Robert Máthé

15,45 –16,00     Tomáš Hájek
Kon­tex­ty vli­vu neomalt­hu­sián­ství na aktu­ál­ní otáz­ky kon­tro­ly porodnosti

16,00 –16,15     Julie Gaia Pou­pěto­vá
Sprá­va o sexu­ál­ní výcho­vě dospělých v Čechách 

16,15 – 16,30     Moni­ka Pilia­ro­vá, Gab­rie­la Bart­ko­vá Hviz­do­šo­vá, Melá­nia Mac­ko­vá
Sexu­ali­ta v arte­te­ra­pii, otáz­ky, kto­ré sú v kresbách 

16,30 – 16,45     Michal Cho­va­nec
Nie je uzol ako uzol 

16,45 – 17,15     Diskusia

17,15 – 17,30     Ukon­če­nie kon­fe­ren­cie
Novo­zvo­le­ný pred­se­da SSS