Ubytovanie

Zabezpečenie ubytovania:

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra 
E‑mailom: kami@agenturakami.sk

DoubleTree by Hilton Košice **** – Hlavná 1

Rezer­vo­va­ná kapacita:
30/​2 – lôž­ko­vé izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:

Dvoj­lôž­ko­vá izba: 115 Eur /​ noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 98 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie (nere­zer­vu­je sa vopred): 10 Eur /​ auto /​ deň

 

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.