Organizátor:

Slovenská sexuologická spoločnosť SLS

Koordinátori konferencie:

MUDr.Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.

Cassovia II

Vedecký výbor:

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Doc. RNDr. Eva Jozífková, PhD.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Igor BartlCassovia I

Organizačný výbor:

MUDr. Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD
Štefánia Kamenická

Doplnkový program:

27. 9. 2018 — Neformálne stretnutie účastníkov – hotel (možnosť dokúpenia večere á 15 € / os.)
28. 9. 2018 — Spoločensko – diskusný večer – hotel

Hodnotenie ARS CME:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity  sú účastníkovi priznané v zmysle  vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Kredity za pasívnu účasť:
Piatok   28. 9. 2018 8 kreditov
Sobota 29. 9. 20182 kredity

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný 10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

Registrácia účastníkov:

Štvrtok 27. 9. 2018 18.00 – 20.00 hod.
Piatok  28. 9. 2018 07.30 – 18.30 hod.
Sobota 29. 9. 2019 08.00 – 12.00 hod.

Slávnostné otvorenie:

Piatok 28. 9. 2018 8.30 hod.

Odborný program:

Piatok 28. 9. 2018 8.40 – 18.50 hod. Kongresová sála – Cassovia II.
Sobota 29. 9. 2018 9.15 – 11.30 hod. Kongresová sála – Cassovia II.

Spoločenský program:

Štvrtok 27. 9. 2018 19.30 hod. Neformálne stretnutie účastníkov – hotel
Piatok 28. 9. 2018 20.00 hod. Diskusno – tématický večer – sála Symphony

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vstup do konferenčných priestorov hotela a účasť na podujatí – len s MENOVKOU. Všetci účastníci konferencie obdržia menovku pri registrácii a sú povinní ju nosiť na viditeľnom mieste